Algemene Voorwaarden

Hier vind je uitgebreid informatie over onze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Meer informatie

Algemene Voorwaarden van GlasNu B.V.

Laatst bijgewerkt op 08/10/2023.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen, indien met een hoofdletter geschreven, in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. GlasNu B.V. (hierna te noemen "GlasNu"): De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GlasNu B.V., statutair gevestigd te [statutaire vestigingsplaats] en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder [KvK-nummer], alsook haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
 2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met GlasNu in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van een of meer Producten en/of Diensten van GlasNu.
 4. Producten: De glazen schuifdeuren, panelen, en aanverwante producten, zoals aangeboden door GlasNu.
 5. Diensten: De diensten die GlasNu verleent, inclusief maar niet beperkt tot advies, levering, installatie, en onderhoud van Producten.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, leveringen van Producten en Diensten door GlasNu.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Klant en GlasNu.

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Aanbiedingen en Offertes

 1. GlasNu B.V. (hierna te noemen "GlasNu") biedt haar klanten vrijblijvende aanbiedingen en offertes aan, tenzij anders vermeld. Deze aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen, specificaties en voorwaarden.

Totstandkoming van de Overeenkomst2. Overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke acceptatie van een offerte of aanbieding door de Klant, dan wel door de uitvoering van de Overeenkomst door GlasNu. De Klant stemt ermee in dat elektronische communicatie, waaronder e-mail, als een schriftelijke acceptatie wordt beschouwd.

Klantverantwoordelijkheden3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens en informatie, inclusief specificaties en maten van de te leveren Producten. GlasNu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door de Klant.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN EN BETALING

Prijzen en Betalingsvoorwaarden

 1. Alle prijzen vermeld door GlasNu zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. GlasNu behoudt zich het recht voor om prijzen en betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De Klant wordt vooraf op de hoogte gesteld van eventuele prijswijzigingen.

Betalingstermijn2. Betaling van Producten en Diensten dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, zoals vermeld in de Overeenkomst. Bij gebreke van specifieke betalingsafspraken geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Verzuim en Incassokosten3. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. GlasNu heeft in dat geval het recht om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 - LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Levering van Producten

 1. Levering van Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst. GlasNu streeft ernaar de afgesproken leveringstermijnen na te komen, maar deze termijnen zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Eigendomsoverdracht2. Eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Klant nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Risico3. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

ARTIKEL 6 - GARANTIE EN KLACHTEN

Garantie

 1. GlasNu verleent een garantie van vijf (5) jaar op de geleverde Producten, zoals vermeld in de garantievoorwaarden. Deze garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten.

Klachten en Garantieclaims2. Klachten over gebreken aan de Producten dienen schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na ontdekking te worden gemeld aan GlasNu. De Klant dient alle redelijke maatregelen te nemen om eventuele schade te voorkomen of te beperken.

Afhandeling van Klachten3. GlasNu zal klachten naar beste vermogen en binnen een redelijke termijn afhandelen, met inachtneming van de garantievoorwaarden. Eventuele vervanging of reparatie van defecte Producten is onderworpen aan de garantievoorwaarden.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

Beperking van Aansprakelijkheid

 1. GlasNu is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Producten en/of Diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van GlasNu.

Maximale Aansprakelijkheid2. In geen geval zal de aansprakelijkheid van GlasNu jegens de Klant meer bedragen dan het factuurbedrag voor de betreffende Producten en/of Diensten.

ARTIKEL 8 - OVERMACHT

Overmacht

 1. GlasNu is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van GlasNu onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

Melding van Overmacht2. In geval van overmacht zal GlasNu de Klant hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 9 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Toepasselijk Recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en GlasNu is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten tussen de Klant en GlasNu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GlasNu is gevestigd.

ARTIKEL 10 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. GlasNu behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de Klant medegedeeld.